ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

บุคลากรเกษียณสัมพันธ์

นางพวงทอง จารุจินดา

 ตำแหน่ง : โครงการเกษียณสัมพันธ์ ช่วยที่ภาควิชา

 พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ

 โทร. 053-945512

 

นางอาภาภรณ์ วรพงษ์

ตำแหน่ง: โครงการเกษียณสัมพันธ์ ช่วยที่ OPD

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ

โทร. 053935517

 

นายศักดา วุฒิรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

โทร. 053-935512-3 081-4726410

email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.