ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

ผู้ช่วยวิจัย / เลขาส่วนตัว

น.ส.ทิวาวัลย์ สมนา

น.ส.ทิวาวัลย์ สมนา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย
โทร. 053-935512

email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอภิสรา แสงแก้ว

 ตำแหน่ง : นักวิจัยผู้ช่วย

 โทร. 053-935512

 email : -

 

นางสาวอลิศรา ชัยสงค์

 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย

 โทร. 053-935512

 email : -

 

น.ส.นภัสวรรณ แสงขัน

 ตำแหน่ง : เลขาส่วนตัว

 โทร. 053-935512

 email : -

 

น.ส ธัญญารินทร์ แก้วนำ

 ตำแหน่ง : เลขาส่วนตัว

 โทร. 053-935512

 email : -

 

นางสาวจารุวรรณ กองเงิน

 ตำแหน่ง : เลขาส่วนตัว

 โทร. 053-935512

 email : -

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.