ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงาน

นส.อมรรัตน์ ชินรัตน์

ตำแหน่ง : เลขานุการภาควิชา

พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

โทร. 053-935512

email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.นภัทรทิตา บุญยัง

 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ

 พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

 โทร. 053-935512

 email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเอกสิทธิ์ กระจ่างกิจใจชุ่ม

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการโทร. 053-935512

email : 

 

 

นางณัฐชนันท์ กฤษณะเศรณี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธนาคารดวงตา ส่วนบริการชุมชน

สำนักงานธนาคารดวงตา ชั้น 12 อาคารสุจิณโณ

โทร. 053-936382 โทรศัพท์มือถือ  089-9996000 

email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว กันยนา ติยะธรรม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธนาคารดวงตา ส่วนบริการชุมชน

สำนักงานธนาคารดวงตา ชั้น 12 อาคารสุจิณโณ

โทร. 053-936382 โทรศัพท์มือถือ  089-9996000 

email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายพรเทพ เกษมสุข

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

โทร. 053-935512

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.