ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

จักษุวิทยา พ.จษ.512 (315512)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาระดับก่อนปริญญา (ตามคำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา 4/2564  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564)

ผศ.นพ.ดำรงค์  วิวัฒน์วงศ์วนา Tel 5512 
ผศ.พญ.อัจฉรียา  วิวัฒน์วงศ์วนา Tel 5512

ผศ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์  

 
Tel 5512

อ.นพ.รุ่งเกียรติ จางไววิทย์

Tel 5512

คู่มือกระบวนวิชาจักษุวิทยา 35512 ปีการศึกษา 2566 ***New

กำหนดสอบลงกอง ปีการศึกษา 2566 ***New

แผนการสอน จักษุสาธารณสุข 2566***New

แผนการสอน Strabismus, amblyopia 2566 ***New


heart

คู่มือกระบวนวิชาจักษุวิทยา 35512 ปีการศึกษา 2565 ***Update

กำหนดสอบลงกอง ปีการศึกษา 2565 ***Update

แผนการสอน Medical ethics 2565 ***Update

แผนการสอน Strabismus, amblyopia 256***Update

แผนการสอน Ocular Trauma 256***Update

แผนการสอน จักษุสาธารณสุข 2565***New

 


yes

คู่มือกระบวนวิชาจักษุวิทยา315512  ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบลงกอง ปีการศึกษา 2564 

แผนการสอน Medical ethics 2564 

แผนการสอน Strabismus, amblyopia 2564 

แผนการสอน Ocular Trauma 2564 

แผนการสอน Public Health Ophthalmology 2564 

แผนการสอน Diabetic Retinopathy 2564 
แผนการสอน Glaucoma 2564 
แผนการสอน Infectious keratitis 2564
แผนการสอน Refractive error 2564 
แผนการสอน Retinopathy 2564 

 

cool

คู่มือกระบวนวิชาจักษุวิทยา512  ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบลงกอง ปีการศึกษา 2563

แผนการสอน Medical ethics 2563 

แผนการสอน Strabismus, amblyopia 2563


smiley

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

เกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา

สรุปยาหยอดตา(Ophthalmic Medication Guideline)

คำย่อจักษุวิทยา ***Update


enlightened

ตารางสอน

รูป นศพ.

เอกสารประกอบการสอน ***Update

แบบประเมินต่างๆ

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver


โปรดทราบ

 1. CAI Common problem in ophthalmology โดย ภาควิชาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล ให้กลุ่มยืมไป  อย่าลืมดูด้วยค่ะ  (highly recommended)
 2. การลาให้ส่งใบลาล่วงหน้าทุกครั้ง ยกเว้นลาป่วยให้โทรศัพท์เรียนอาจารย์ทราบ และส่งใบลาตามมาได้
 3. การแจกผู้ป่วยควรแจกไล่รายชื่อไปเลย ไม่ควรแยกสาย  เนื่องจากมีความแตกต่างกันทั้งชนิดและจำนวนผู้ป่วยในแต่ละสาย
 4. ขอความร่วมมือนักศึกษาแพทย์ไม่เข้าไปนั่งในเคาน์เตอร์พยาบาล  ให้ใช้ห้องพักนักศึกษา  หรือนอกเคาน์เตอร์แทน
 5. หากนำ chart ผู้ป่วยมาใช้แล้ว  กรุณาเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทุกครั้ง

 

FORMATIVE EVALUATION  for medical students

 • After the first week rotation, could you answer these questions? => Click
 • After the second week rotation, could you answer these questions? => Click

 

 

***update 23 April 2020

คู่มือกระบวนวิชาจักษุวิทยา 35512 ปีการศึกษา 2565

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.