ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์

รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Napaporn Tananuvat 

Cornea & refractive surgery specialist

 

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมสงวน อัษญคุณ

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตา และผ่าตัดแก้ไขสายตา

<อาจารย์พิเศษ>

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Professor Somsanguan Ausayakhun

Cornea & refractive surgery specialist

CMVR specialist

 

ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์

ความรู้ความชำนาญ : ต้อหินและช่องลูกตาอักเสบ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Professor Kessara Pathanapitoon,MD,PhD 

Glaucoma and Uveitis specialist

 

ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา

ความรู้ความชำนาญ : ต้อหิน เบ้าตา และ ตกแต่งรอบดวงตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Damrong Wiwatwongwana 

Oculoplastic and orbit specialist ; Glaucoma specialist

รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ

ความรู้ความชำนาญ : จักษุประสาทและต้อหิน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Linda Hansapinyo

Neuro-ophthalmology and Glaucoma specialist

 

ผศ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Muanploy Niparugs

Cornea & refractive surgery specialist

 

อ.นพ.พิชญ์ อุปพงศ์

 

ความรู้ความชำนาญกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instructor Phit Upaphong

Associate Instructor

รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Winai Chaidaroon 

Cornea & refractive surgery specialist

 

รศ.ดร.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร

ความรู้ความชำนาญ : น้ำวุ้นและจอตา จักษุประสาท

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Janejit Choovuthayakorn,PhD 

Retina, Neuro-ophthalmology specialist

 

ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา

ความรู้ความชำนาญ : จักษุวิทยาเด็ก และตาเข

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Atchareeya Wiwatwongwana

Pediatric ophthalmology specialist

รศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล

ความรู้ความชำนาญ : น้ำวุ้นและจอตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Voraporn Chaikitmongkol 

Retinal Specialist

 

 

 

อ.พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล

ความรู้ความชำนาญ : ช่องลูกตาอักเสบและจอรับภาพ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instructor Atitaya Apivatthakakul

Uveitis & retina specialist

 

อ.พญ.พิชญา กุลนิวัฒเจริญ

ความรู้ความชำนาญ : จักษุประสาทและต้อหิน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Instructor Pichaya  Kulniwatcharoen
Associate Instructor

รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา

ความรู้ความชำนาญ : จักษุวิทยาเด็ก และตาเข

<อาจารย์พิเศษ>

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Prapatsorn Patikulsila 

Pediatric ophthalmology & Strabismus

 

ศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต

ความรู้ความชำนาญ : น้ำวุ้นและจอตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Professor Paradee Kunavisarut 

Retinal specialist 

 

 

ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร

ความรู้ความชำนาญ : ต้อหิน และสายตาเลือนราง

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Thidarat Leeungurasatien

Glaucoma & Low vision specialist

 

รศ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Chulaluck Tangmonkongvoragul

Cornea & refractive surgery specialist

 

อ.พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์

ความรู้ความชำนาญ : น้ำวุ้นและจอรับภาพ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instructor Onnisa Nanegrungsunk

Retina specialist

 

อ.นพ.รุ่งเกียรติ จางไววิทย์

 

ความรู้ความชำนาญ: เบ้าตา และตกแต่งรอบดวงตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instructor Rungkiat Changwaiwit

 

Oculoplastic and orbit specialist

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.