ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

ข่าวสารงานของภาคฯ

Display # 
Title Hits
ทพ.สงวน เดชพิทักษ์ บริจาคเงินให้ภาควิชาจักษุวิทยา 36
ภาควิชาจักษุวิทยา ได้รับการบริจาคชุดเครื่อง Diode Laser พร้อมอุปกรณ์ สำหรับยิงเลเซอร์โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด (Retinopathy of Prematurity) 66
โครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดน 75
มอบใบประกาศเกียรติคุณ และร่วมวางพวงหรีดเคารพร่างผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา 106
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจผ่าตัดตา เปลือกตา และกล้ามเนื้อตา 67
รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ บริจาคเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 95
รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา บริจาคอุปกรณ์ตรวจตา 123
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.นิวัฒน์ และคุณอรอนงค์ มณีกาญจน์ สมทบทุน 83
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภารดี คุณาวิศรุต 93
คุณธันยพร ธรรมพรวงศ์ สมทบทุน 55
เพจแก้วเสียงธรรม มอบเครื่องมือผ่าตัดดวงตา 60
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด สมทบทุน 41
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวประสิทธิ์ศิลป์ที่สูญเสียคุณพ่อจีระเดช ประสิทธิ์ศิลป์ 30
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ปิดการให้บริการของภาควิชา และงดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก ณ OPD7 และ OPD Retina เป็นการชั่วคราว 162
ต้อนรับ Dr. Todd Magolis ผู้เชี่ยวชาญในสาขา Ophthalmology จาก Department of Ophthalmology, School of Medicine, Washington University, St. Louis 124
บริการผ่าตัดตาต้อกระจกและใ้ห้บริการตรวจรักษาตาแก่ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 131
บริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 280,000 192
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภารดี คุณาวิศรุต ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" 292
ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 กันยายน 2564 260
คุณขจีวรรณ กาญจนินทุ มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้กับภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 261
ภาควิชาจักษุวิทยา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรภายใน วันที่ 10 กันยายน 2564 147
คุณโชติโรจน์ และ คุณกรกช วงศ์วรรณ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 393
บริษัท นิว อาย กรุ๊ป ได้บริจาคชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 50 ชุด 319
ทพ.สงวน เดชพิทักษ์ บริจาคเงินจำนวน 11,000 บาท 443
รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา ได้บริจาค Schematic eye จำนวน 2 ตัว และ Jackson cross cylinders จำนวน 2 ชุด 370
รศ.ดร.สุรพงษ์ วัฒนะจิระ บริจาคเครื่องฟอกอากาศ ณ OPD 7 400
คุณเลิศลักษณ์ วณิชวิกรานต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จํากัด ผู้แทนคุณนงลักษณ์ อยู่ทรัพย์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก 851
ภาควิชาจักษุวิทยาขอแสดงความยินดีกับ พญ.ธิดารัตน์ สมกุณา แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 455
พิธีประกาศนียบัตรในกิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 311
ขอขอบพระคุณ นพ.วิชัยและพญ.พรพิศ ใจแก้ว ที่บริจาค เครื่อง Slit Lamp SL-D701FAG มูลค่า 950,000 บาท 429

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.