ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

Orbit and Oculoplastic

หน่วยเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา(Orbit & Oculoplastic) ให้บริการเกี่ยวกับโรคของเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา อาทิเช่น ไทรอยด์ขึ้นตา(Graves' Ophthalmopathy) ท่อน้ำตาอุดตัน(nasolacrimal duct obstruction) หนังตาตก(ptosis) หนังตาม้วนเข้าใน/ม้วนออกนอก(entropion/ectropion) อุบัติเหตุทางตา (ocular trauma) อุบัติเหตุทางตาที่รุนแรงทั้งที่มีและไม่มีสิ่งแปลกปลอมฝังในเบ้าตา (severe penetrating ocular injuries with or without intraorbital foreign body) เป็นต้น

 

 

หน่วยเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา รองรับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตภาคเหนือ มีผู้ป่วยนอกประมาณ... รายต่อปี  ผู้ป่วยผ่าตัดประมาณ... รายต่อปี

 

ปัจจุบันคลินิกเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตารองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเปิดให้บริการ ณ. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมิณจากคลินิกตาทั่วไปก่อนเมื่อจักษุแพทย์พิจรณาแล้วจึงสามารถนัด เข้าคลินิกพิเศษนี้ได้

 

คลินิกเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตาประกอบด้วยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญตามวันและเวลาดังนี้

  • ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา   วันพุธ        เวลา 13.00-16.00 น.

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.