ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

โครงการหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลเพื่อตรวจผ่าตัดต้อกระจกและต้อเนื้อ

ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลเพื่อตรวจผ่าตัดต้อกระจกและต้อเนื้อ เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  ณ โรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.