ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

Open House ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาจักษุวิทยาได้จัดโครงการ Open House ครั้งที่ 3 กระบวนวิชาทักษะพื้นฐานสำหรับการวิจัย (Basic Skill for Research : BSR) ประจำปีการศึกษา 2565  

โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 14 คน เข้ามาเรียนรู้ ร่วมกับการสัมผัสถึงสถานที่จริง หรืองานวิจัยที่อาจารย์ประจำภาควิชากำลังศึกษาอยู่ รวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาอยากทำวิจัยต่อไป โดยมี รศ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล เป็นผู้แนะนำงานวิจัยของภาควิชา นส.จันทวันต์ พาสพิษณุ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยจักษุ เป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับหอผู้ป่วยและอธิบายเกี่ยวกับงานของแพทย์ประจำบ้าน และมี อ.พญ.อทิตยา อภิวรรธกุล เป็นผู้พานักศึกษาแพทย์เยี่ยมชมห้องตรวจตาชั้น 6 และ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.