ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

แบบประเมินต่างๆ

แบประเมินต่างๆ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา


>> Link แบบประเมิน Online << ***NEW

      -  DOPS

      -  EPA  ลงสาย  Mini-CEX


Mini-Clinical Evaluation Exercise (CEX)

แบบประเมินแพทย์เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสาย


DOPS

1. Subconjunctival/subtenon/periocular injection

2. Corneal/conjunctival scraping

3. Refraction

4. Lacrimal irrigation

5. AC tapping

6. Laser peripheral iridotomy

7. Nd:YAG Laser capsulotomy

8. Ultrasound of posterior segment

9. Panretinal photocoagulation

10. Laser retinopexy

11. Intravitreal injection

12. Trabeculectomy


EPA

1. Pterygium excision

2. Ectropion/entropion correction

3. ECCE c IOL

4. Blepharoplasty

5. Cornea/scleral laceration repair

6. External Dacryocystorhinostomy

7. Muscle surgery for horizontal deviation

8. Phaco c IOL


Miniportfolio elective

Skill evaluation Phaco and ECCE

แบบบันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต

แบบประเมินการปฏิบัติงานelective

แบบประเมิณหลักสูตรภาพรวม

 

update 4 July, 2019

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.