ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2562

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

 


 

รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "วันต้อหินโลก ปี 2562 " กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการบรรยายและตอบปัญหาเรื่อง "โรคต้อหิน" ให้บริการตรวจวัดความดันลูกตา ถ่ายภาพจอประสาทตา ให้คำปรึกษาโดยจักษุแพทย์ ซึ่งจัดโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.