ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้อหิน

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้อหิน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรคู้วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาต้อหิน

(Fellowship Training in Galucoma)

 

คณะกรรมการฝึกอบรม

  1. รศ.พญ.ดร. เกษรา พัฒนพิฑูรย์                        ประธานกรรมการ     
  2. ผศ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา                                 กรรมการ
  3. ผศ.พญ. ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสียร                                  กรรมการ
  4. รศ.พญ. ลินดา หรรษภิญโญ                                     กรรมการ

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

หนังสืออนุมัติเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรม

ตาราง Rotation Glaucoma Fellow

Schedule for Dr. Pichaya Kulniwatcharoenคู่มือฝึกอบรม อนุสาขาต้อหิน(ปีการศึกษา 2563)***update

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาต้อหิน(ปีการศึกษา 2561)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาต้อหิน(ปีการศึกษา 2560)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาต้อหิน(ปีการศึกษา 2559)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาต้อหิน(ปีการศึกษา 2558)


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาควิชาฯ


 

 

 

 

 

***update 13 March 19

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.