ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรคู้วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

(Fellowship Training in Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery)

 

คณะกรรมการฝึกอบรม

  1. ผศ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา                         ประธานกรรมการ     

 


หลักสูตร อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2565)***update


คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2565)***update
คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2563)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2562) 

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2561)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2560)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2559)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2558)


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาควิชาฯ


 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.