ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจอตาและวุ้นตา

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจอตาและวุ้นตา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ประกาศนียบัตรแสดงความรคู้วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

(Fellowship Training in Retina and Vitreous)

 

คณะกรรมการฝึกอบรม

  1. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา                           ประธานกรรมการ
  2. ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร                           กรรมการ
  3. ผศ.นพ.ณวัฒน วัฒนชัย                                 กรรมการ
  4. ผศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล                            กรรมการ
  5. ผศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต                           กรรมการและเลขานุการ

 


คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีหารศึกษา 2563) ***update

คู่มือฝึกอบรมอนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีหารศึกษา 2562)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีการศึกษา 2561)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีการศึกษา 2560)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีการศึกษา 2559)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีการศึกษา 2558)


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาควิชาฯ


 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.