ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรคู้วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตา ผิวตาด้านนอกและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา

(Fellowship Training in Cornea, External Diseases and Refractive Surgery)

 

คณะกรรมการฝึกอบรม

  1. ศ.พญ. สมสงวน อัษญคุณ                         ประธานกรรมการ     
  2. รศ.นพ. วินัย ชัยดรุณ                                 กรรมการ
  3. รศ.พญ. นภาพร ตนานุวัฒน์                       กรรมการ
  4. ผศ.พญ. จุฬาลักษณ์ มั่นคงวรกูล                 กรรมการและเลขานุการ
  5. ผศ.พญ. เหมือนพลอย นิภารักษ์.                 กรรมการ

 

 

หนังสืออนุมัติเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรม 

หลักสูตรฯ อนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา(ปีการศึกษา 2562)


คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา(ปีการศึกษา 2565)***update

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา(ปีการศึกษา 2563)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา(ปีการศึกษา 2561)

คู่มือฝึกอบรม อนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา(ปีการศึกษา 2558)


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาควิชาฯ


 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.