ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

Uveitis

หน่วยยูเวียอักเสบ (Uveitis Clinic)

 

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยูเวียอักเสบ 

โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน

ผู้ป่วยที่จะเข้าคลินิกพิเศษนี้  ต้องผ่านการตรวจประเมินมาแล้วจากคลินิกตาทั่วไปก่อน 
เมื่อแพทย์เห็นว่าควรปรึกษา  จึงนัดเข้าคลินิกพิเศษ

วัน เวลาให้บริการ

              วันอังคาร  13.00 - 16.00 น.

ผู้รับผิดชอบ 
                ผศ.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์

                อ.พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล

 

 

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.