ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

Glaucoma

หน่วยต้อหิน (Glaucoma Clinic)

 

บริการตรวจ รักษาผู้ป่วยต้อหินทุกชนิดที่ปรึกษามาจากคลินิกตาทั่วไป

 

วัน เวลา 

  • วันจันทร์ 13.00 - 16.00 น. ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
  • วันอังคาร  13.00 - 16.00 น.  รศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์
  • วันพุธ 9.00 - 12.00 น. ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา (ร่วมกับ general oph OPD)
  • วันศุกร์ 13.00 - 16.00 น. รศ.พญ.ลินดา หรรณภิญโญ (ร่วมกับ neuro oph clinic) 

 

 

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.