ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

Cornea/external eye diseases and refractive surgery

หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ (Cornea and Refractive surgery)

 

หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ ให้บริการรักษาโรคของลูกตาในส่วนหน้า ได้แก่

 

โรคของกระจกตาหรือแก้วตาดำ อาทิเช่น โรคกระจกตาอักเสบติดเชื้อ(Corneal ulcer)โรคของกระจกตาเป็นฝ้าขาวตามกรรมพันธุ์(Congenital corneal disorder) โรคกระจกตาโป่งพอง(Keratoconus) โรคกระจกตาเสื่อมก่อนวัย(Fuchs’endothelial dystrophy) โรคตาแห้ง(Dry eye) และการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา(Corneal transplantation)

 

โรคของเยื่อบุตาขาวผิดปกติ เช่นโรคต้อลม ต้อเนื้อ ภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบ หรือก้อนเนื้องอกบริเวณเยื่อบุตา

 

อีกทั้งยังมีบริการการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเช่น สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ด้วยคอนเท็คเลนส์ในวันศุกร์บ่าย (เนื่องจากเปิดบริการ 2 ครั้งต่อเดือน กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาตรวจ) และการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์หรือเลสิกที่ชั้น 8 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ปัจจุบันคลินิกกระจกตาได้รองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเปิดให้บริการ ณ. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมิณจากคลินิกตาทั่วไปก่อนเมื่อจักษุแพทย์พิจรณาแล้วจึงสามารถนัด เข้าคลินิกพิเศษนี้ได้ คลินิกกระจกตาประกอบด้วยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ ตามวันและเวลาดังนี้

1. ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ               วันอังคาร    เวลา 13.00-16.00 น.

2. รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ                      วันพุธ         เวลา   9.00-12.00 น.

3. รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์             วันศุกร์       เวลา 13.00-16.00 น.

4. ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล      วันจันทร์     เวลา 13.00-16.00 น.

5. ผศ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์           วันศุกร์      เวลา 13.00-16.00 น.

 

เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการตรวจประกอบด้วย

 

  1. Anterior segment camera (เครื่องถ่ายรูปกระจกตาและลูกตาส่วนหน้า)
  2. Anterior segment tomography, Pentacam   (เครื่องมือประเมินผิวกระจกตาและช่องหน้าลูกตา)
  3. Confoscan 4 confocal scanning microscope (เครื่องนับเซลล์กระจกตาและถ่ายรูปกระจกตาแยกชั้นอย่างละเอียด)
  4. Specular microcope (เครื่องวัดความหนากระจกตาและประเมินชั้นตาด้านใน)

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.