ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

Ocular Allergy and Dry Eye

 

หน่วยภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้ง (Ocular Allergy and Dry Eye)

 

หน่วยภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้งให้การดูแลรักษาภาวะภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้งรวมถึงภาวะแทรกซ้อนของกระจกตา

 

การรักษาภาวะภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้ง ประกอบไปด้วย

 1. การประเมินสภาพการมองเห็นด้วยการอ่านแผ่นป้าย Snellen
 2. การตอบแบบสอบถามอาการทางตา และอาการทางระบบอื่น ในผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจในหน่วยนี้เป็นครั้งแรก
 3. การตอบแบบสอบถามอาการทางตา และอาการทางระบบอื่น เปรียบเทียบกับการตรวจรักษาในครั้งก่อน
 4. การประเมินอาการแสดง ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสม ได้แก่
 5. Slit-lamp biomicroscopy
 6. Anterior segment photography
 7. Schirmer test
 8. Conjunctival impression cytology
 9. Skin prick test (ทำที่ ห้องตรวจ หู คอ จมูก)

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหน่วยภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้ง คือ ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.