ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

ห้องผ่าตัด

 

ห้องผ่าตัดตา แบ่งโดยการหมุนเวียนไปเป็นสัปดาห์ที่ 1-4 และเริ่มเวียนใหม่เป็นสัปดาห์ที่ 1-4  ไปเรื่อย ๆ

โดยมิได้อิงตามเดือน  และจัดสรรไว้ดังนี้ 

 

 

 
OR room EYE1
OR room EYE2
OR room EYE3
Monday
A / C (GA)
C / A (LA)
A,C
Tuesday
B / D (GA)
D,B (LA)
B,D
Wednesday
D / B (LA)
B / D (LA)
B,D
Thursday
Resident (GA 2) + urgency
Resident (LA)
A,C or B,D
Friday
 A / C (LA)
C / A (LA)
A,C
 

 

หมายเหตุ:

  • A/C หมายถึง สาย A สลับกับสาย C 
  • วันพฤหัสบดี  OR resident ห้องละสาย (A และ C กับ B และ D คู่กัน  ที่เหลือออก OPD เวียนกันเป็นสาย major OPD)  อาจารย์ที่คุมผ่าตัด มีตารางเวียน 
  • ทุกห้อง มีอาจารย์สายที่เข้า OR ช่วยคุม (มีตารางระบุ) 

 

ห้องผ่าตัดตา ชั้น3 อาคารศรีพัฒน์ โทร. 36604 หรือ (053) 936604  เวลา 8.00-16.30 น.

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.