ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

ห้องตรวจตาทั่วไป

 

ภาควิชาจักษุวิทยาแบ่งการทำงานออกเป็น 4 สาย โดยมีอ.ประจำสาย ดังนี้

 

สาย A:  อ.วินัย อ.ดํารงค์ อ.ณวัฒน์ อ.อัจฉรียา อ.ธนภัทร

สาย B:  อ.นภาพร อ.ภารดี อ.ลินดา อ.เหมือนพลอย อ.อทิตยา

สาย C:  อ.สมสงวน อ.เกษรา อ.เจนจิต อ.อรณิสา อ.พิชญ์

สาย D:  อ.ดิเรก อ.ประภัสสร อ.ธิดารัตน์ อ.วรพร อ.จุฬาลักษณ์

 

 

สายที่ให้บริการ และ อาจารย์ที่รับปรึกษา

 

จันทร์ B,D อ.ดิเรก  อ.ประภัสสร อ.ธิดารัตน์ อ.วรพร อ.จุฬาลักษณ์
อังคาร A,C อ.สมสงวน  อ.เกษรา อ.เจนจิต อ.อรณิสา อ.พิชญ์
พุธ A,C อ.วินัย อ.ดำรงค์ อ.ณวัฒน์ อ.อัจฉรียา อ.ธนภัทร
พฤหัสบดี   (ไม่มี OPD ทั่วไป  รับ admit  และฉุกเฉิน)     อาจารย์สลับสายรับปรึกษา
ศุกร์ B,D อ.นภาพร อ.ภารดี  อ.อัจฉรียา อ.ลินดา อ.เหมือนพลอย อ.อทิตยา

 

 

 

 
ห้องตรวจเบอร์ 7 และห้องตรวจ Retina ชั้น 6อาคารศรีพัฒน์ โทร. 35748 หรือ (053) 935748  เวลา 8.00-16.30 น.
Update 9 July 2021***

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.