ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

Introduction to Clinical Medicine(ICM)

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. สอนโดยการบรรยายทั้งชั้นปี เวลา 1.5 ชั่วโมง
 2. ฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 3 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม
 3. อภิปรายซักถามจากอาจารย์ผู้สอน
 4. ศึกษาจากเอกสารคำสอนและเอกสารอ้างอิงท้ายบท

 

 

เนื้อหาคำบรรยาย

 • แนวทางการตรวจระดับสายตารวมทั้งการบันทึกผล
 • หลักการของ direct ophthalmoscope
 • แนวทางและวิธีการตรวจจอตารวมทั้งข้อบ่งชี้ในการตรวจ

 

Downloadเอกสารการสอน

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.