ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

ตารางสอน นศพ.

ตารางสอน นศพ.

ตารางสอน นศพ.(2566)

กลุ่มที่

ข1 ข2

ตารางสอน นศพ.(2565)

กลุ่มที่

ข1 ข2 ก1 ก2 ง1 ง2 ค1 ค2 ฉ1 ฉ2 จ1 จ2 ฌ1 ฌ2 ช1 ช2

ตารางสอน นศพ.(2564)

กลุ่มที่

ข1 ข2 ก1 ก2 ง1 ง2 ค1 ค2 ฉ1 ฉ2 จ1 จ2 ฌ1 ฌ2 ช1 ช2

ตารางสอน นศพ.(2563)

กลุ่มที่

ข1 ข2 ก1 ก2 ง1 ง2 ค1 ค2 ฉ1 ฉ2 จ1 จ2 ฌ1 ฌ2 ช1 ช2

ตารางสอน นศพ.(2562)

กลุ่มที่

------------------------------------

ตารางสอน นศพ.(2561)

กลุ่มที่

-------------------------------------

ตารางสอน นศพ.(2560)

กลุ่มที่

-------------------------------------

ตารางสอน นศพ.(2559)

กลุ่มที่

-------------------------------------

ตารางสอน นศพ.(2558)

กลุ่มที่

---------------------------------------

ตารางสอน นศพ. (2557)

กลุ่มที่

------------------------------------

ตารางสอน นศพ. (2556)

กลุ่มที่

------------------------------------

ตารางสอน นศพ. (2555)

กลุ่มที่ 

ง1 ง2 ก1 ก2 ข1 ข2 ค1 ค2 ฌ1 ฌ2 จ1 จ2 ฉ1 ฉ2 ช1 ช2

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.