ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา(ปีการศึกษา 2565)

 

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาสาขาจักษุวิทยา

(คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาที่ 6/2565)

 

 1. อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส                                ที่ปรึกษา
 2. รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ                                       ที่ปรึกษา
 3. รศ.พญ.ประภัสสร  ผาติกุลศิลา                        ที่ปรึกษา
 4. ศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต                                   ที่ปรึกษา
 5. รศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒิยากร                                ที่ปรึกษา
 6. ศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล                                ประธานการฝึกอบรม
 7. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา                                  รองประธานการฝึกอบรม
 8. รศ.พญ.จุฬาลักษณ์  ตั้งมั่นคงวรกูล                   กรรมการ
 9. รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์                                กรรมการ
 10. ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์                            กรรมการ
 11. ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา                            กรรมการ
 12. ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา                         กรรมการ
 13. ผศ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย                                    กรรมการ
 14. ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร                          กรรมการ
 15. รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ                               กรรมการ
 16. ผศ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์                          กรรมการ
 17. อ.พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล                               กรรมการ
 18. อ.พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์                             กรรมการ
 19. อ.นพ.พิชญ์ อุปพงศ์                                          กรรมการ
 20. อ.พญ.พิชญา กุลนิวัฒเจริญ                               กรรมการ
 21. หัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน           กรรมการ
 22. รองหัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน      กรรมการ
 23. เลขานุการภาควิชาจักษุวิทยา                          เลขานุการ

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา มีพันธกิจเพื่อผลิตผู้เข้าฝึกอบรมให้เป็นจักษุแพทย์ที่มีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางจักษุวิทยา มีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สําคัญ ได้แก่ ความสามารถทํางานตามหลักพฤตินิสัยและมารยาททางวิชาชีพ (professionalism) สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทร และใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล มีเจตนารมย์และเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ทํางานเป็นทีมร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแล รักษาผู้ป่วย การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในด้านจักษุ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อประเทศชาติ ส่วนรวม 

          ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าความต้องการของระบบ บริการสุขภาพที่สําคัญคือการกระจายของจักษุแพทย์อย่างทั่วถึงในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งที่มาของ ความต้องการของระบบสุขภาพนี้ ได้มาจาก “โครงการจักษุยั่งยืน” ที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตจักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจักษุและจักษุ แพทย์เฉพาะทางตาม service plan 
          ทั้งนี้ ความแตกต่างของแผน ก. และแผน ข. คือกระบวนการรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม และระยะเวลา การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๔๒ เดือนตามเงื่อนไขแพทยสภาเท่านั้น ส่วนอื่น ๆ ของหลักสูตรเหมือนกันทุกประการ โดยที่แผน ก. คือแพทย์ประจําบ้าน กระบวนการรับสมัครเป็นไปตามแพทยสภาและราชวิทยาลัย จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และแผน ข. คือแพทย์ใช้ทุนที่กระบวนการรับสมัครดําเนินการตั้งแต่ผู้สมัครเป็น นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 แต่เข้ากระบวนการฝึกอบรม เมื่อสําเร็จแพทย์เพิ่มพูนทักษะแล้ว 

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน เพื่อการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ปรับปรุง 2565 ***NEW

ตารางคุม OR  ปีการศึกษา 2565 ***NEW

ตาราง ACTIVITIES ก.ค.- ธ.ค.2565 ***NEW

ตารางปฎิบัติงาน แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565-2566 ***NEW

วันที่ห้องผ่าตัดเริ่ม 9.00น. ปี2565 ***NEW

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2565 ***NEW

แบบฟอร์มคำขอทั่วไป ***NEW


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนประจำภาควิชา

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา ปรับปรุง 2565 (มคว.2) ***NEW

Book References for Ophthalmology Residents CMU 6/3/2021 ***NEW

ตารางคุม OR  ปีการศึกษา 2564

ตาราง ACTIVITIES ม.ค.-มิ.ย. 2565


รายนามแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับรางวัลดีเด่น 

วันที่ห้องผ่าตัดเริ่ม 9.00น. ปี2564

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน รจท 2560 (มคว.1) 

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน รจท (มคว.1) ส่วนภาคผนวก 2 แก้ไข 2564 

วันที่ห้องผ่าตัดเริ่ม 9.00น. ปี2563

เอกสารรับรองความพิการ ฉบับปรับปรุงปี 2563 

Book references for Residents ***update

ตาราง elective แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน 2563-2564


คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2563


ตารางกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

แบบบันทึกข้อมูลฉบับ ก.

แบบบันทึกข้อมูลฉบับ ข. 

ตาราง elective พชท.5 

ตาราง rotation พชท.5 

ตารางการทำงานประจำสาย ปีกาาศึกษา 2562

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2562

แบบประเมินต่างๆ

วันที่ห้องผ่าตัดเริ่ม 9.00น. ปี2562

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

เพิ่มเติม แก้ไข หลักสูตรฯ เรื่องกิจกรรมเลือก (elective)


คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2561

แผนการประเมินทักษะการทำหัตถการ ปีการศึกษา 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทรณ์สำหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน

แนวทางการรับคำปรึกษาทางจิตเวช

ตารางการทำงานประจำสาย  ปีการศึกษา 2561

ตารางวิชาเลือกต่างสถาบันของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 ปีการศึกษา 2561

ตารางคุมOR ปี2561

วันที่ห้องผ่าตัดเรื่ม 9 โมง ปีการศึกษา 2561


คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2560

วันที่ห้องผ่าตัดเริ่ม 9 โมง ปีการศึกษา 2560


ตารางคุมOR ปี2560

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559

ตารางการทำงานประจำสาย และ elective ปีการศึกษา 2559


คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2558


ตารางการทำงานประจำสายและ elective ปีการศึกษา 2557

ตารางการทำงานแพทย์ใช้ทุน 2 (เดือน เม.ย.-พ.ค. 2557)

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2557


ตารางการทำงานประจำสายและ elective ปีการศึกษา 2556

ตารางปฎิบัติงาน,  คลินิกพิเศษ

 


คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2556

คู่มือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา 2555


รายงานการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน-สาขาจักษุวิทยา พ.ศ.2555

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2555

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับแพทย์ใช้ทุน ปี 2555

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี2555


 

 

update 17 July, 2020

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.