บุคลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล

หัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

borwon.witt@cmu.ac.th

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย์

รองหัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

parinya.t@cmu.ac.th

ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

boriboon.c@cmu.ac.th

ผศ.พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

krongkarn.s@cmu.ac.th

ผศ.นพ.ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

theerapon.t@cmu.ac.th

ผศ.นพ.วชิระ วงศ์ธนสารสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

wachira.wong@cmu.ac.th

ผศ.พญ.ภาวิตา เลาหกุล

อาจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

pavita.laohakul@cmu.ac.th

อ.นพ.ชานนท์ ช่างรัตนกร

อาจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

chanon.c@cmu.ac.th

อ.พิมพ์พรรณ

อ.พญ.พิมพ์พรรณ อัศวสุรอิน

อาจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

pimpan.u@cmu.ac.th

อ.นพ.กอสิน เลาหะวิสุทธิ์

อาจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

korsin.laohavisudhi@cmu.ac.th

อ.พญ.ณัฐฐิกานต์ มีลาภ

อาจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

nattikarn.m@cmu.ac.th

อ.พญ.กมลชนก บุญศรี

อาจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ.นพ.บุญฤทธิ์ คำทิพย์

อาจารย์ พิเศษ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ.นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

อาจารย์ พิเศษ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ.พญ.สริยา เสือแซมเสริม

อาจารย์ พิเศษ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นส.วารุณี วงค์ร้อย

นักจัดการงานทั่วไป

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

warunee.wo@cmu.ac.th

นส.ธมลวรรณ สายแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

thamolwan.s@cmu.ac.th

นส.นรีรัตน์ ทรายแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

nareerat.sai@cmu.ac.th

นายนนทวัฒน์ ห่านตระกูล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

nonthawat.han@cmu.ac.th

นส.รัดเกล้า สายหร่าย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ผู้ช่วยวิจัย)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายพงษ์พล โชติชะวงค์

พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

pongpol.c@cmu.ac.th

นส.วราลักษณ์ กันทวงค์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ช่วยงานจัดอบรมฯ)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นส.สุทธิภัทร วังพฤกษ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(สนับสนุนงานวิจัย)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นส.สุนิสา ต๋าจ๊ะ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

sunisa.taja@cmu.ac.th

นส.พรรณารัฐ อร่ามเรือง

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

pannarat.aramrerng@cmu.ac.th

นส.ณัฐณิชา หล้าหนัก

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

natnicha.lanak@cmu.ac.th

36722

นส.นภัสกร แบนปิง

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

napatsakorn.b@cmu.ac.th

นายสรรค์สกุล วุฒิสรรพ์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน