เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นส.วารุณี วงค์ร้อย

 

นักจัดการงานทั่วไป

 

Email: warunee.wo@cmu.ac.th

นส.ธมลวรรณ สายแก้ว

 

นักจัดการงานทั่วไป

 

Email: thamolwan.s@cmu.ac.th

นส.นรีรัตน์ ทรายแก้ว

 

นักจัดการงานทั่วไป(งานจัดอบรมฯ)

 

Email: nareerat.sai@cmu.ac.th

นายนนทวัฒน์ ห่านตระกูล

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)

 

Email: nonthawat.han@cmu.ac.th

นส.รัดเกล้า สายหร่าย

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ฝ่ายวิจัย)

นายพงษ์พล โชติชะวงค์

 

พนักงานบริการทั่วไป

นส.สุทธิภัทร วังพฤกษ์

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ฝ่ายวิจัย)

นส.ณิชรัตน์ พรจิรายุวัฒน์

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ฝ่ายจัดอบรม)