สัญลักษณ์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สัญลักษณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เป็นรูปวงกลม ๒ ชั้น (ไม่จำกัดสีและขนาด)

วงกลมชั้นใน มีเส้นรอบวง ๑ เส้น ด้านในมีรูปนาฬิกาทราย และ ช่อมะกอกสองช่อวางสมมาตร กันตรงฐานนาฬิกาทราย

  • นาฬิกาทราย หมายถึง ความเร่งด่วนของการรักษาภาวะฉุกเฉิน ที่มีเวลาจำกัด และถูกกำหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ด้วยนาฬิกาทราย
  • ช่อมะกอกเป็นสัญลักษณ์ ของความหวัง ความศรัทธา และความเมตตาปราณี มีความหมายว่าแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งหมดเพื่อเป็นความหวังสำหรับผู้เจ็บป่วยในภาวะวิกฤต ตั้งใจปฏิบัติ งานด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาในความดีงาม และมีความเมตตาปราณีต่อผู้ประสบกับความทุกข์ทรมาน ในภาวะวิกฤตอยู่เป็นนิจ โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
  • ช่อมะกอกสองช่อสมมาตรกันตรงกลาง มีความหมาย ว่า แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกิน ไป ไม่มุ่งเน้นประโยชน์ที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินพอดี

วงกลมชั้นนอก ชั้นนอกมีเส้นรอบวงสองเส้น แบ่งเป็นสองส่วนด้วยใบมะกอก ที่ยื่นออกมาจาก

  • วงกลมด้านใน เป็นครึ่งด้านบนและครึ่งด้านล่าง
  • ครึ่งด้านบนมีคำว่า เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือ EMERGENCY MEDICINE
  • ครึ่งด้านล่างมีคำว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CHIANGMAI UNIVERSITY