ประวัติการก่อตั้งภาควิชา

ประวัติการก่อตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • แต่เดิมการปฏิบัติงานของห้องฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นดำเนินงานโดยมีแพทย์สาขาต่างๆเข้ามาผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติงาน    จึงทำให้การปฏิบัติงานต่างๆของแพทย์ในห้องฉุกเฉินเป็นไปตามศักยภาพของแพทย์สาขาที่มาวนนั้นๆ     ต่อมาแพทยสภาได้มีการจัดอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินขึ้นในประเทศไทย โดยมีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกการอบรม    ทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของแพทย์สาขานี้  และอนุญาตให้มีการรับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินขึ้น    โดยในยุคแรกนั้น อยู่ในฐานะหน่วยตรวจฉุกเฉิน  สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งได้ดูแลหน่วยงานน้องใหม่นี้ด้วยความอบอุ่นมาโดยตลอด   โดยมีแพทย์ประจำบ้านรุ่นแรกในปี2548 จำนวน 5 ท่าน     และในขณะนั้นอาจารย์นายแพทย์ บริบูรณ์ เชนธนากิจ  , อาจารย์นายแพทย์อภินันท์ ตันติวุฒิ   รวมถึง อาจารย์จากภาควิชาต่างๆก็ได้ให้ความเมตตามาให้ความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งท่านผู้บริหารก็คอยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตรจารย์นายแพทย์ นเรนทร์  โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ศุภชัย เชื้อรัตนพงศ์ และผู้บริหารอีกหลายๆท่าน    และในเวลาต่อมาก็มีอาจารย์นายแพทย์ สุกิจ วิภูสัตยา , อาจารย์นายแพทย์  บวร  วิทยชำนาญกุล , อาจารย์แพทย์หญิง กรองกาญจน์  สุธรรม , อาจารย์แพทย์หญิง ศรีสกุล ทิพย์กมล , อาจารย์นายแพทย์ บุญฤทธิ์  คำทิพย์ , อาจารย์นายแพทย์ คัมภีร์  สรวมศิริ และ อาจารย์แพทย์หญิง นภัสวรรณ  ฟ้าสว่าง มาให้ความรู้และดูแลแพทย์ประจำบ้าน
  • ในทุกๆปีจะมีการรับสมัครอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน  ซึ่งทุกคนที่ผ่านการอบรมก็กลับไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานของตนได้เป็นอย่างดี
  • ต่อมาทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ฉบับที่9 ลงวันที่16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556  ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่ม “ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงได้ยกฐานะเป็น “ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   โดยอาจารย์ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นท่านแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บริบูรณ์  เชนธนากิจ