คณาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล

 

Assoc.Prof.Borwon Wittayachamnankul, M.D., Ph.D.

 

Email: borwon.witt@cmu.ac.th

อาจารย์ประจำภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

 

ผศ.นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย์

 

Asst.Prof.Parinya Tianwibool, M.D.

 

Email: parinya.t@cmu.ac.th

ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ

 

Asst.Prof.Boriboon Chenthanakij, M.D.

 

Emial: boriboon.c@cmu.ac.th

ผศ.พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม

 

Asst.Prof.Krongkarn Sutham, M.D.

 

Emial: krongkarn.s@cmu.ac.th

ผศ.พญ.ภาวิตา เลาหกุล

 

Asst.Prof.Pavita Laohakul, M.D.

 

Email: pavita.laohakul@cmu.ac.th

ผศ.นพ.ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์

 

Asst.Prof.Theerapon Tangsuwanaruk, M.D.

 

Email: theerapon.t@cmu.ac.th
อ.วชิระ

ผศ.นพ.วชิระ วงศ์ธนสารสิน

 

Asst.Prof.Wachira Wongtanasarasin, M.D.

 

Email: wachira.wong@cmu.ac.th

อ.นพ.ชานนท์ ช่างรัตนกร

 

Chanon Changratanakorn, M.D.

 

Email: chanon.c@cmu.ac.th

อ.พญ.ณัฐฐิกานต์ มีลาภ

 

Nattikarn Meelarp, M.D.

 

Email: nattikarn.m@cmu.ac.th
อ.พิมพ์พรรณ

อ.พญ.พิมพ์พรรณ อัศวสุรอิน

 

Pimpan Usawasuraiin, M.D.

 

Email: pimpan.u@cmu.ac.th

อ.นพ.กอสิน เลาหะวิสุทธิ์

 

Korsin Laohavisudhi, M.D.

 

Email: korsin.laohavisudhi@cmu.ac.th

อ.พญ.กมลชนก บุญศรี

 

Kamonchanok Boonsri, M.D.

 

Email: kamonchanok.b@cmu.ac.th

อาจารย์พิเศษ

อ.นพ.บุญฤทธิ์ คำทิพย์

 

Boonyarit Kamthip, M.D.

 

Email: boonyarit.k@cmu.ac.th

อ.นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

 

Udomsak Tangchaisuriya, M.D.

 

Email: udomsak.t@cmu.ac.th

อ.พญ.สริยา เสือแซมเสริม

 

Sariya Suasamserm, M.D.

 

Email: sariya.s@cmu.ac.th