นางสาวนิตยา   ไชยวงศ์

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

น.ส.กนกวรรณ   ศรีสองเมือง

นักวิชาการศึกษา

น.ส.พัชราวรรณ   วงค์แสนคำ

นักกิจการนักศึกษา

นายกนก   ศิริเขตต์

นักกิจการนักศึกษา

น.ส.จีรัฐติกุล   ดาวราม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายอนุพงษ์   เหมะสิขัณฑกะ

พนักงานบริการทั่วไป