กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง