พ.วช.315 (322315) : บทนำสุขภาพชุมชน 2

ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 

รหัสกระบวนวิชา           พ.วช. 315 (322315)  

ชื่อกระบวนวิชา              บทนำสุขภาพชุมชน 2 (Introduction to Community Health 2)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

จำนวนหน่วยกิต            2 หน่วยกิต (1–3–2)

 

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

        อาชีวเวชศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่ส่งผลต่อภาสะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

                                                              

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา: นักศึกษาสามารถอธิบาย

 1. หลักการทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่สำคัญและพบบ่อย
 2. ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ ปัจจัยทางสังคมและเพศสภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพและโรค
 3. โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ และโรคเรื้อรังที่สำคัญในชุมชน และระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ
 4. หลักการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

เนื้อหา:

 1. อาชีวเวชศาสตร์
 2. โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ และการป้องกันและควบคุมโรค
 3. การเฝ้าระวังโรค และการสอบสวนโรค
 4. โรคเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 5. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ
 6. ปัจจัยทางสังคม เพศและความหลากหลายทางเพศ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพและโรค
 7. ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ

ICH2 (16/11/63) 

 

 

1. คู่มือ ICH2 
2. Introduction  ICH2 
3. ตารางเรียนกระบวนวิชาบทนำสุขภาพชุมชน 2 
4. รายชื่อการจัดกลุ่มนักศึกษา 
5. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กระบวนวิชาบทนำสุขภาพชุมชน 2 (ICH 2)

 

L1-2: Occupational health and Environmental & Occupational hazards and Health Risk Assessment (HRA)         โดย อ.นพ.พีระสัก

L3: Infections in community and isolation      โดย อ.ดร.รุ่งนภา

L4: Emerging disease and travelled related illness       โดย  อ.นพ.อรพัฐ

L5: Hazard-based diseases in Occuoational Medicine      โดย อ.นพ.กัมปนาท

L6: Occupational diseases based on Organ systems       โดย อ.นพ.วิทวัส

L7-8: Disease surveillance      โดย ศ.ดร.พญ.ลักขณา

            Surveillance_Thailand and Covid19_2020

            Surveillance_Principle_LTsum

            Surveillance_Tsunami LT

            Surveillance_ToxicJellyfish LT (อัพเดท)

L9: Sex and gender related with health       โดย อ.ดร. อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล

L10: Social determinant of health       โดย  อ.นพ.ชโนดม/รศ.ดร.เพ็ญประภา

L11: NCDs in Community       โดย อ.นพ.วชิรนันท์

L12: Chronic care model      โดย อ.พญ.มธุรมาศ/รศ.ดร.เพ็ญประภา

L13-14: Basic health informatics      โดย อ.นพ.วชิรนันท์

L15: Psycholagical factors influencing patient Behavior      โดย อ.พญ.มธุรมาศ/รศ.ดร.เพ็ญประภา