ประวัติและความเป็นมา

          หนึ่งในปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ คือ โรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในประเทศไทย คือ มลพิษอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะจากปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ปัจจุบันได้มีแผนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ (Environmental and Occupational Medicine Excellence Center (EnOMEC)) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์วิจัยทางด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ชั้นนำระดับอาเซียน โดยมุ่งเน้นการยกระดับงานวิจัยด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ และสร้างคู่ความร่วมมือในการวิจัย บริการวิจัย และการให้บริการสุขภาพร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอกคณะ หน่วยงานรัฐและเอกชนระดับประเทศ และหน่วยงานระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างระบบฐานข้อมูลวิชาการทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบอาชีพระดับประเทศ นอกจากนี้ทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ ยังมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ในทุกระดับแบบสหสาชาวิชาชีพที่จะนำไปสู่การเกิดเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร และเป็นผู้ชี้นำสุขภาพเชิงนโยบายให้กับประชาชน ชุมชน และสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์วิจัยทางด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ชั้นนำระดับอาเซียน

 

พันธกิจ

  • เป็นผู้ชี้นาสุขภาพเชิงนโยบายด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ให้กับประชาชนทุก บริบท และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่ภาคเหนือ
  • ยกระดับงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์และสร้างระบบฐานข้อมูลวิชาการ (big data) ทางด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์
  • ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์
  • ให้บริการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์ในกลุ่มประชาชนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบอาชีพ ชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว และประชากรอื่น ๆ ในชุมชม
  • สร้างคู่ความร่วมมือเพื่อวิจัยและบริการวิจัยด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์

 

บุคลากร