1. การเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk through survey) เพื่อประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
 2. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับการทำงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
  • วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
  • วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
  • การวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพในภาพรวมของสถานประกอบการ
 3. การตรวจสุขภาพ
  •  คลินิกอาชีวเวชกรรม
   • ประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fit for duty) พร้อมออกใบรับรองแพทย์
    • ประเมินความพร้อมการทำงานในกลุ่มลักษณะงานเสี่ยงสูง เช่น ที่อับอากาศที่สูง งานขับขี่ยานพาหนะ
     • ประเมินสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work) พร้อมออกใบรับรองแพทย์
     • การตรวจสุข­ภาพตามปัจจัยเสี่ยง (Medical Surveillance)
     • การตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์
      • การตรวจสมรรถภาพปอด
      • การตรวจสายตาอาชีวอนามัย
      • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
  • คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว
   • ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ก่อนไปทำงานต่างประเทศ
   • ออกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
   • ตรวจรักษาในกรณีเกิดการเจ็บป่วยระหว่างและหลังการเดินทาง
 4. การส่งเสริมป้องกันโรค
  • การบริการวัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ
  • ให้คำปรึกษาและให้ยาป้องกันโรคในกรณีเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่สูง หรือพื้นที่ระบาดโรคมาลาเรีย
  • การอบรมให้ความรู้ การจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 5. งานบริการอื่นๆ
  • การตรวจความกระชับของหน้ากาก (Fit test)
  • การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในสถานประกอบการ
  • คำปรึกษาด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพกับการทำงาน สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม