แพทย์ใช้ทุน

นพ.วุฒิภัทร กีรติไพศาล

Wuttipat Kiratipaisarl, MD.

E-mail: wuttipat_k@cmu.ac.th

นพ.เจษฎา ไสยสมบัติ

Chedsada Saisombut, MD.

E-mail: chedsada_s@cmu.ac.th