รายชื่อนักศึกษาปริญญาเอก

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นายอรุณ  หล้าอูบ (Mr.Aroon  La-Up)                           

ต้นสังกัด     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช

                                            ดร.ศักดา พรึงลำภู

                                            ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ 

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

ภาษาไทย (Thai) การได้รับแคดเมียมที่ปนเปื้อนในข้าวกับความผิดปกติของไต ความปวดเรื้อรัง  และ ขีดกั้นระดับการรับความรู้สึกปวดด้วยแรงกดของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม     อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ประเทศไทย

ภาษาอังกฤษ (English) Cadmium Intake from Rice and  Renal Dysfunction, Chronic Pain and Pressure Pain Threshold of Residents in Cadmium Contaminated Areas, Mae Sot District, Tak Province, Thailand

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   408,000.-   บาท 

แหล่งทุน  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     รศ.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์  (Assoc prof.Jakkrite  Pinyaphong) 

ต้นสังกัด      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

                                                   ศ.ดร.นพ.สุวัฒน์     จริยาเลิศศักดิ์

                                                   ผศ.ดร.พิกุล      นันทชัยพันธ์

หัวข้องานวิจัย/Thesis

            ภาษาไทย(Thai)  ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชาย จังหวัดอุตรดิตถ์

            ภาษาอังกฤษ (English)  Effect of a Behavioral Change Program on Condom Use among Male University Students in Uttaradit Province )

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์:  503,000    บาท    

แหล่งทุน  รัฐบาลไทย โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นายวุฒิชัย ไชยรินคำ (Mr.Wuthichai Chairinkam )

ต้นสังกัด      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ที่ปรึกษา   ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

                                                  รศ.นพ.พีรศักดิ์  เลิศตระการนนท์       

                                                  ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ  

 หัวข้องานวิจัย/Thesis  

             ภาษาไทย(Thai)   ผลของไบนูรัลบีทต่อความวิตกกังวลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

             ภาษาอังกฤษ (English)  Effects of Binaural beat on anxiety in university students

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 

แหล่งทุน 

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์   ตีพิมพ์บทความวิชาการ 1 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางวรรณา  จงจิตรไพศาล  (Mrs. Wanna Chongchitpaisan)                           

ต้นสังกัด      หัวหน้าการพยาบาลอาชีวอนามัย กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  รพ.นพรัตนราชธานี  กรมการแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช

                                                  ผศ.ดร.นิภาภณธ์ ศิริพล

                                                  อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

                                                  อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย (Thai)  พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นความถี่วิทยุ จากโทรศัพท์มือถือ กับอาการปวดศีรษะแลคุณภาพการนอนหลับของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ 2558

           ภาษาอังกฤษ (English)  Electromagnetic  Microwave Energy from Mobile Phone Affected Headache and Sleep Quality of  High School Student in Chiang Mai Province, 2015

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   200,000 บาท

แหล่งทุน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นายเสกสรรค์   ทองติ๊บ (Mr. SAKESUN   THONGTIP)

ต้นสังกัด     อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

                                                  ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

                                                  รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค

                                                  ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย (Thai)  การสัมผัสฝุ่นวิลิกาและฝุ่นละอองกับระดับโปรตีนของเซลล์คลารา 16 (Clara cell protein 16 ) และความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ในผู้ประกอบอาชีพครกหิน จังหวัดพะเยา

           ภาษาอังกฤษ (English)  Silica Dust and Particulate Matter Exposure with Clara Cell Protein 16 (CC-16) and Respiratory Tract Disorders among Stone Mortar Worker in Phayao Province

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์    332,600 บาท

แหล่งทุน   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางสาวพิมพ์พิสาข์  จอมศรี (MISS PIMPISA  CHOMSRI)

ต้นสังกัด     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

                                                  รศ.ดร.เพ็ญประภา  ศิวิโรจน์       

                                                  รศ.พญ.สุรินทร์พร  ลิขิตเสถียร  

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย(Thai)  ประสิทธิผลของการบำบัดแบบย่อร่วมกับการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสำหรับลดการใช้แอลกอฮอล์ ในนักเรียนอาชีวศึกษา

           ภาษาอังกฤษ (English)   Effectiveness of Brief Intervention with Enhance Self – Efficacy for Reduce Alcohol Used among Vocational Students 

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   899,000 บาท

แหล่งทุน  แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติด (ผรส.)

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์    ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง 

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางวันวิสาข์ ชูจิตร (Mrs.Wanwisa Chujit)

ต้นสังกัด       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

อาจารย์ที่ปรึกษา   ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช

                                                  รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค

                                                  รศ.ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

            ภาษาไทย (Thai)   ผลกระทบเฉียบพลันของมลพิษทางอากาศต่อค่าอัตราการไหลของลมที่ออกจากปอดสูงสุด อาการแสดง และการควบคุมโรคหอบหืดในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

            ภาษาอังกฤษ (English)  Acute Effects of Air Pollution on Peak Expiratory Flow Rates,  Symptoms and Asthmatic Controls in Mae-Moh District, Lampang, Thailand

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์    200,000 บาท

แหล่งทุน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิชาการ 1 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางสาวทัศวรรณ กันทาทอง (Miss Tassawan  Kantatong)

                              

ต้นสังกัด      นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พญ.รัตนา  พันธ์พานิช

                                                  รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค

                                                  รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

            ภาษาไทย (Thai)   คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และประสิทธิผลของโปรแกรมไท่จี้ชี่กงต่อสมรรถภาพปอดและความสามารถในการทำงานของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

            ภาษาอังกฤษ (English)  Quality of Life in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and the Effectiveness of Tai Chi Qigong Program on Lung Function and Functional Capacity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   200,000 บาท

แหล่งทุน   คณะแพทยศาสตร์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์   ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางพัชรินทร์   วินยางค์กูล (Mrs.Phatcharin Winyangkul)

ต้นสังกัด    รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ที่ปรึกษา   ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

                                                   รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 

                                                   ดร.ศักดา พรึงลำภู 

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย (Thai)  ประสิทธิผลของรูปแบบในการลดการบริโภคโซเดียมในชนเผ่าจีนฮ่อ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

           ภาษาอังกฤษ (English)   The Effectiveness of The Model to Reduce Sodium intake in Haw Tribe at Tambon Pa Tueng, Mae Chan District, Chiang Rai Province

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์  200,000 บาท

แหล่งทุน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นายก้องไพร  ตันสุชาติ (Mr. Kongprai  Tunsuchart)

ต้นสังกัด       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่

อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.นพ. พีระศักดิ์  เลิศตระการนนท์

                                                  รศ.นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

                                                  รศ.พญ.สุรินทร์พร  ลิขิตเสถียร 

                                                  ผศ.ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย (Thai)  ผลของโปรแกรมการบำบัดแบบย่อ รายกลุ่มโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ไม่สามรถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

           ภาษาอังกฤษ (English)   Effect of Brief Cognitive Behavior Group Therapy Program for Diabeted Related Distress in Uncontrolled type 2 Diabetes 

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   153,000.- บาท

แหล่งทุน    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางพยอม ถิ่นอ่วน (Mrs. Payom Thinuan)

ต้นสังกัด      พยาบาลวิชาขีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

                                                  รศ.นพ. พีระศักดิ์  เลิศตระการนนท์

                                                  อ.ดร.ถาวร  ล่อกา

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย(Thai)  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และแบบแผนการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนจังหวัดลำปาง

           ภาษาอังกฤษ (English)   Associated Factors and Lifestyles Pattern of Frailty Among Community-dwelling Older Persons in Lampang Province 

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   200,000  บาท

แหล่งทุน    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางจิรนันท์ กริฟฟิทส์ (Assist. Prof.Jiranan Griffiths)                                   

ต้นสังกัด     ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.พญ. ลักขณา ไทยเครือ

                                                  ศ.พญ. ณหทัย วงศ์ปการันย์

                                                  ผศ.ดร.พีรยา  มั่นเขตวิทย์

หัวข้องานวิจัย/Thesis   

           ภาษาไทย (Thai)  ผลของการผสมผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายและการฝึกความคิดความเข้าใจแบบหลากหลายด้านในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านความคิดความเข้าใจเล็กน้อยในพื้นที่ชนบท

           ภาษาอังกฤษ (English)  Effects of Combined Physical Movement Activity and Multifaceted Cognitive Traing in Older People with Mild Cognitive Impairment in a Rural Area

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์    200,000 บาท

แหล่งทุน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางสาวจิราภรณ์   ชิตตระกูล (Miss Jiraporn Chittrakul)

ต้นสังกัด      อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

                                                  รศ.ดร.สมพร  สังขรัตน์

                                                  รศ.ดร.รัตนา  ทรัพย์บำเรอ

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

            ภาษาไทย (Thai)  ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง

            ภาษาอังกฤษ (English)  Effects of exercise program on fall risk reduction in pre-frail older adults

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   200,000 บาท

แหล่งทุน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์   ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล      นางสาวอุรัชชา  สัจจาพงศ์ (MISS URATCHA SADJAPONG)

ต้นสังกัด        อาจารย์ประจำสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

                                                   รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์

                                                   ผศ.ดร.ศุภชัย ยอดคีรี

หัวข้องานวิจัย/Thesis

               ภาษาไทย (Thai)  ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายหลายองค์ประกอบต่อสมรรถภาพทางกาย ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง

               ภาษาอังกฤษ (English)  Effects of Multicomponent Exercise Program on Physical Performance, Biomarkers and Quality of Life in Frail Older Adult

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   330,000 บาท

แหล่งทุน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง 

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางนิตยาภา  นันทขว้าง (Mrs. Nitaya Nandhakwang)

ต้นสังกัด     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  โรงพยาบาลสันทราย

อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ

                                                  รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 

                                                  รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์

                                                 

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย(Thai)   ผลของการทำ Benson’s Relaxation Technique ต่อคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิต ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาคุณภาพการนอนหลับ

           ภาษาอังกฤษ (English)  The effects of Benson’s Relaxation Technique on the Quality of Sleep and Quality life in elderly with Sleep Quality Problem.

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์  200,000 บาท

แหล่งทุน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์   ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง 

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ สกุล     นายเอกสิทธิ์  ไชยปิน (Mr. Eakasit  Chaipin)

ต้นสังกัด    อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

                                                   รศ.ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์    

                                                   อ.ดร.ถาวร ล่อกา   

หัวข้องานวิจัย/Thesis 

            ภาษาไทย (Thai)  ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของนักศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในมหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัดลำปาง 

           ภาษาอังกฤษ (English)   Risk factors and Protective Factors of Sexual Behaviors and Barriers of Access to Health Services among Male Students Who Have Sex with Men Studying at the Public Universities

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   200,000 บาท

แหล่งทุน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง 

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล  นางสาวบุญสิตา     สุวรรณกุล (Mrs. Boonsita Suwanakul)                       

ต้นสังกัด  อาจารย์ประจำ สาขากายภาพบำบัด  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ

                                                   อ.พญ.ณัฐรุจี  วิวรรธนดิฐกุล

                                                   อ.ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย (Thai)  ผลของการสัมผัสสารออร์กาโนฟอสเฟตขณะตั้งครรภ์ต่อพัฒนาการของทารกในจังหวัดเชียงใหม่

           ภาษาอังกฤษ (English)  Effect of Prenatal Organophosphate Exposure on Development of Infants in Chiang Mai Province

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งทุน 200,000

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง 

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล  นางสาวอรรจน์มน ธรรมไชย (Miss Ajchamon Thammachai)

ต้นสังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ

                                รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ

                                 อ.ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

                                ดร.จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ

หัวข้องานวิจัย/Thesis   

          ภาษาไทย (Thai)  ผลของสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตต่อความบกพร่องทางระบบประสาท ประสาทสรีรวิทยาและพฤติกรรมทางระบบประสาทของเกษตรปลูกผักในจังหวัดเชียงใหม่

          ภาษาอังกฤษ (English) Effects of Organophosphate Pesticides on Neurological, Neurophysiological, and Neurobehavioral impairments among Vegetable Farmers in Chiang Mai Province

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แหล่งทุน 200,000

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล     นางสาวสุทธิณี      สิทธิหล่อ (Miss Suttinee Sidthilaw)

ต้นสังกัด      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลลอง  จังหวัดแพร่

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ

                                                    ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

                                                    ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร์

                                                    อ.ดร.ศุภกิจ คชาอนันต์

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย (Thai)  ผลของการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชต่อสมรรถภาพปอด ภาวะเครียดออกซิเดชั่น และการอักเสบในเกษตรกร อำเภอลอง จังหวัดแพร่

           ภาษาอังกฤษ (English) Effect of Herbicide Uses on Pulmonary Function, Oxdative Stress and Inflammation in Farmers, Long District, Phrae Province

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แหล่งทุน 200,ooo

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล  Mrs. Li Xuejing                           

ต้นสังกัด  Faculty of nursing, You Jiang Medical of Nationality University

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พญ.กรองพร องค์ประเสริฐ

                               รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

                               ผศ.ดร. เจษฎา เรืองสุริยะ

หัวข้องานวิจัย/Thesis

          ภาษาไทย (Thai) ผลกระทบของการแช่เก็บรักษาและการละลายน้ำนมแม่ ต่อการทำงานของอิมมูโนโกลบูลินเอและไลโซไซม์

          ภาษาอังกฤษ (English) Effects of freezing and thawing conditions on Immunoglobulin A and Lysozyme Activity in Human Milk

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   Youjiang Medical University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

แหล่งทุน 500,000

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

 — สำเร็จการศึกษา —

ชื่อ – สกุล  นางสาววิลาวัณย์   ไชยอุต (Miss Wilawan Chaiut)

ต้นสังกัด  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ

                                   ผศ.ดร.รุ่งนภา มาละเสาร์

                                   อ.ดร.เสาวลักษณ์ เดชะ 

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย (Thai)  ผลของสมรรถภาพปอดหลังจากการติดเชื้อไวรัสเรสไพราทอรีซินไซเตียลแบบรุนแรงในเด็ก

           ภาษาอังกฤษ (English) Consequences of Pulmonary Performance after the Severe Respiratory Syncytial Virus Infection in Children

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   200,000

แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการ 2 เรื่อง

ชื่อ – สกุล  นายอมรพัฐ กิจโร (Mr.Amornphat kitro)

ต้นสังกัด  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

                                รศ.ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

                                ผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล

หัวข้องานวิจัย/Thesis

          ภาษาไทย (Thai)  การออกแบบและวิเคราะห์แบบจำลองสถานการณ์การให้วัคซีนแก่คนจำนวนมาก ประเทศไทย

          ภาษาอังกฤษ (English) Design and analysis of a simulation model for COVID-19 mass vaccination campaign in Thailand

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์  200,000 บาท

แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  กำลังอยู่ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

ชื่อ – สกุล  นายกัมปนาท วังแสน (Mr.Kampanat Wangsan)

ต้นสังกัด  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ

                            ผศ.พญ.กรองพร องค์ประเสริฐ

                            ผศ.ดร.รุ่งนภา มาละเสาร์

หัวข้องานวิจัย/Thesis 

          ภาษาไทย (Thai)  ปัจจัยที่มีผลต่อความกระชับหน้ากากคุ้มครองทางเดินหายใจในบุคลากรทางการแพทย์

          ภาษาอังกฤษ (English) Factors associated with facepiece respirator fit among health care personnel

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   200,000

แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

ชื่อ – สกุล นางสาววิชุตา สมจิตร (Miss Wichuta Somchit)

ต้นสังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาจารย์ที่ปรึกษา  

หัวข้องานวิจัย/Thesis  

           ภาษาไทย (Thai) 

           ภาษาอังกฤษ (English)

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   –

แหล่งทุน

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์   

ชื่อ – สกุล  นางสาวนุชกานต์ สว่าง (Miss Nootchakarn Sawang)

ต้นสังกัด  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา   – 

หัวข้องานวิจัย/Thesis   –

           ภาษาไทย (Thai) 

           ภาษาอังกฤษ (English)

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   –

แหล่งทุน

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์   

ชื่อ – สกุล  นายวุฒิภัทร กีรติไพศาล (Mr.Wuttipat Kiratipaisarl)

ต้นสังกัด  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุล
ผศ.นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล
ผศ.ดร.นพ.พิชญุตม์ ภิญโญ

หัวข้องานวิจัย/Thesis   

           ภาษาไทย (Thai)  แบบจำลองการทำนายเชิงคลินิกเพื่อคัดกรองภาวะโคเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอลในเลือดสูงในประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

           ภาษาอังกฤษ (English) Clinical prediction model for screening of low-density lipoprotein hypercholesterolemia in Thai young adults

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์  220,000 บาท

แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

ชื่อ – สกุล Mrs.Cuiting Huang

ต้นสังกัด 

อาจารย์ที่ปรึกษา   – 

หัวข้องานวิจัย/Thesis   –

           ภาษาไทย (Thai) 

           ภาษาอังกฤษ (English)

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์   –

แหล่งทุน

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์   

ชื่อ – สกุล  นายณัฐธนภพ อิศรเดช (Mr.Natthanaphop Isaradech)

ต้นสังกัด  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล
ผศ.ดร.นพ.พิชญุตม์ ภิญโญ
รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

หัวข้องานวิจัย/Thesis 

             ภาษาไทย (Thai)  การพัฒนาและตรวจสอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกในภาคเหนือประเทศไทย

           ภาษาอังกฤษ (English) Development and Validation of a Clinical Decision Support System in Northern Thailand

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์  200,000

แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการ 1 เรื่อง