พ.วช.401 (322401) : สุขภาพชุมชนและ สร้างเสริมสุขภาพ

รายละเอียดกระบวนวิชา

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY)

คณะ / ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

Faculty of Medicine   Department of Community Medicine

รหัสกระบวนวิชา 322401

ชื่อกระบวนวิชา       สุขภาพชุมชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

  1. หลักสูตร และประเภทของกระบวนวิชา

               1.1 หลักสูตร  สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

               1.2 ประเภทของกระบวนวิชา  วิชาเฉพาะ

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารย์ผู้สอน

               2.1 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ นพ.อมรพัฐ กิจโร

               2.2 อาจารย์ผู้สอน

                        2.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

                        2.2.2 รองศาสตราจารย์ นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

                        2.2.3 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

                        2.2.4 รองศาสตราจารย์ ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว

                        2.2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ

                        2.2.6 อาจารย์ พญ. กรองพร องค์ประเสริฐ

                        2.2.7 อาจารย์ พญ. มธุรมาศ สีเสน

                        2.2.8 อาจารย์ นพ.อมรพัฐ กิจโร

                        2.2.9 อาจารย์ นพ.กัมปนาท วังแสน

                        2.2.10 อาจารย์ ดร.รุ่งนภา มาละเสาร์

                        2.2.11 อาจารย์ นพ.พีระสัก อัศวนพคุณ

                        2.2.12 อาจารย์ นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุล

  1. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
  2. สถานที่เรียน  ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษา และแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน   คณะแพทยศาสตร์

พ.วช.401 (322401) : สุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ                     4 (1-9-2)

โปรดระบุลักษณะกระบวนวิชา   บรรยาย   และ  ฝึกปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล        A-F

กรณีของกระบวนการวิชา Selected Topic

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพื่อเรียนรู้การทำงานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และบทบาทของแพทย์ในการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนศึกษาวิถีชีวิตของประชาชน ปัจจัยกำหนดสุขภาพและปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงานและศึกษาในชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนนั้น โดยมีการฝึกทำงานร่วมกับวิชาชีพต่าง ๆ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และการเป็นผู้นำหรือสมาชิกทีมในการสร้างเสริมสุขภาพ

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  2. วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของประชาชน และเชื่อมโยงกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ
  4. ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน
  5. มีเจตคติและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแพทย์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

เนื้อหากระบวนวิชา

 

จำนวนชั่วโมง
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ
1. บทนำเวชศาสตร์ชุมชน

2. การจัดการโรคเรื้อรัง

3. การให้คำแนะนำสุขภาพ

4. การสํารวจภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ

5. สภาวะสุขภาพวัยทํางาน โรคจากการทํางาน และสิ่งแวดล้อม

6. การส่งเสริมและป้องกันโรคในวัยเด็ก

7. การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

8. การติดเชื้อ การควบคุม และป้องกันในชุมชน

9. หลักการ และกลยุทธในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

10. การออกแบบสร้างเสริมสุขภาพ และการประเมินผล

11. ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

12. วิถีชีวิตชุมชน และการสํารวจภาวะสุขภาพชุมชน

13. การสํารวจข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ

14. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและเขียนรายงาน

15. การป้อนข้อมูลกลับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

16. กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

17. การนําเสนอข้อมูล

0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2

3

3

2

28

21

25

14

6

28

3

รวม 15 135

 

สำหรับนักศึกษาแพทย์ กลุ่ม 8- 10

 – คู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ กลุ่ม 8

 – คู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ กลุ่ม 9

 – คู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ กลุ่ม 10

 

Assignment – ประเด็นทางสุขภาพเด็ก

Assignment – Chronic care model

Assignment – (กลุ่ม1) กิจกรรม Hazard identification และ health impact ใน โรงพยาบาล

Assignment – (กลุ่ม2) กิจกรรม Hazard identification และ health impact ใน โรงพยาบาล

 

L1: Chronic care model (system)                              โดย อ.พญ.มธุรมาศ

L2: Health Promotion Project                                        โดย อ.พญ.มธุรมาศ

L3: Community pediatric                                                        โดย อ.พญ.กรองพร

L4: Health promotion and Disease prevention        โดย อ.พญ.กรองพร

L5: Intro to community health                                       โดย อ.นพ.ชโนดม

L6: Infectious disease & Immunization              โดย อ.นพ.อมรพัฐ

L7: Community Geriatric                                                           โดย อ.นพ.อมรพัฐ

L8: Data management                                                                 โดย รศ.ดร.รัตนา

L9: 7 Community Tools                                                                โดย อ.ดร.รุ่งนภา

L10: Environmental and occupational health                       โดย อ.นพ.กัมปนาท

L11: Health service system and holistic healthcare    โดย อ.นพ.ชโนดม

 

P1. Practice – Health Education                                                                                                    โดย อ.นพ.อมรพัฐ

P3. Practice – Data management                                                                                                 โดย รศ.ดร.รัตนา

P3. Practice – Data management (data entry questionaire2)               โดย รศ.ดร.รัตนา

*** ให้นำ Notebook พร้อมลงโปรแกรม SPSS  มาด้วยนะคะ ***

 

ใบงาน

 – ใบงานเรื่อง Chronic care model

 – แบบสำรวจประเด็นทางสุขภาพเด็ก 2563

ตารางการเรียนการสอนกระบวนวิชาสุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ (พ.วช. 322401)

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่