พ.คพ.603 (331603): เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว

นักศึกษาแพทย์ กลุ่ม 1-4

คู่มือการเรียนการสอน  (อัพเดท 21 พ.ค. 64)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียน

          L0: แนะนำกระบวนวิชา         โดย  อ.นพ.กัมปนาท,อ.นพ.วิทวัส

          L1: การวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาในการศึกษาระบบงาน           โดย  อ.นพ.กัมปนาท,อ.นพ.วิทวัส

          L2: งานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล           โดย อ.นพ.กัมปนาท

                  : งานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล            โดย  อ.นพ.พีระสัก

                  : งานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล            โดย  อ.นพ.วิทวัส

                     *ใบงานWTS  (PDF)        *ใบงานWTS  (Doc)  

          L3: Hospital management for patient safety 2564        โดย คณาจารย์

                   Hospital management for patient safety 2564        โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

          L4: การออกใบรับรองแพทย์ในการทำงานและการเบิกกองทุนเงินทดแทน   โดย อ.นพ.กัมปนาท/อ.นพ.วิทวัส/อ.นพ.พีระสัก/อ.พญ.จินต์จุฑา

                 L4.1: ใบรับรองสุขภาพแพทยสภา

                 L4.2: ใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

                 L4.3: ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

           L5: ศึกษาระบบการส่งต่อผู้ป่วย           โดย อ.นพ.อมรพัฐ

           L6: ความรู้บทบาทแพทย์ในโรงพยาบาล           โดย อ.นพ.กฤษฎิ์  ทองบรรจบ

          

 

         

 

นักศึกษาแพทย์ กลุ่ม 5-12

คู่มือการเรียนการสอน

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียน

           L1: การวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาในการศึกษาระบบงาน โดย  อ.นพ.กัมปนาท,อ.นพ.วิทวัส

           L2: งานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล           โดย อ.นพ.กัมปนาท/อ.นพ.วิทวัส/อ.นพ.พีระสัก/อ.พญ.จินต์จุฑา     

                  *ใบงานWTS  (PDF)       *ใบงานWTS  (Doc)  

           L3: การออกใบรับรองแพทย์ในการทำงานและการเบิกกองทุนเงินทดแทน            โดย อ.นพ.กัมปนาท/อ.นพ.วิทวัส/อ.นพ.พีระสัก/อ.พญ.จินต์จุฑา

           L4:  Hospital management for patient safety 2564           โดย คณาจารย์

                   สำหรับกลุ่ม 5F : Hospital management for patient safety 2564        โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

           

ตารางแบ่งกลุ่ม นศพ. ไปพื้นที่ รพช. กระบวนวิชา พ.คพ.603 (331603)

 

  1. Link Sheets
  2. เลือก Open with –  Google Sheets – และทำการแก้ไข (จะให้ตัวแทนกลุ่มหรือลงเองก็ได้ ระวังแก้ผิดชื่อด้วยนะคะ)
  3. ไฟล์จะถูกบันทึกอัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไข
  4. ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลให้ครบทุกคน

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว

 

  1. ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF 
  2. เขียนแบบฟอร์มและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ บนไฟล์ PDF
  3. ให้นักศึกษากด  อัพโหลดส่งไฟล์ ที่นี่