พ.คพ.603 (331603): เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว

นักศึกษาแพทย์ กลุ่ม 1-12

คู่มือการเรียนการสอน

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียน

          L0: แนะนำกระบวนวิชา    

          L1: การวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาในการศึกษาระบบงาน           

          L2: งานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล          

                                        *ใบงานWTS  (PDF)        *ใบงานWTS  (Doc)  

          L3: Hospital management for patient safety 2565        โดย คณาจารย์

                   Hospital management for patient safety 2565        โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

                   : Hospital management for patient safety 2565        โดย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน

                   : Hospital management for patient safety 2565        โดย ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี

          L4: การออกใบรับรองแพทย์ในการทำงานและการเบิกกองทุนเงินทดแทน   

                 L4.1: ใบรับรองสุขภาพแพทยสภา

                 L4.2: ใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

                 L4.3: ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

           

ฟอร์มเข้าฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน

 

  1. คลิก Link Sheet
  2. แก้ไขข้อมูลของตนเอง
  3. ระบบจะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว

 

1. โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนตัว

2.  แก้ไขข้อมูลบนไฟล์ PDF

3.  ส่งแบบฟอร์มกลับมายัง  Drive ตามกลุ่มของตนเอง