นางมะลิวรรณ หินทอง
เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
                                                                                                                                          นายอิทธิพล   ชาติตระกูล                   
                                                                                                                                           หัวหน้างานอาคารสถานที่                    
 
 
นายอิทธิพล ชาติตระกูล
หัวหน้าหน่วยบริหารอาคารสถานที่
นายตรีภพ อินสรรค์
หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย
นายโกศล ฟูเดช
หัวหน้าหน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม