1. ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในคณะแพทยศาสตร์ ป้องกันการกระทำอันจะเป็นการทำลายความสงบสุขและก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่บุคลากรในคณะแพทย์
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินของคณะแพทยศาสตร์ ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ
3. ให้ความค้มครอง ช่วยเหลือและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์
บริษัทเอกชน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วให้ดียิ่งขึ้น
4. ระมัดระวังการก่อวินาศกรรม โจรกรรมทรัพย์สินและอัคคีภัยในบริเวณคณะแพทยศาสตร์
5. สอดส่อง ดูแลป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมาย หรือพฤติกรรมผิดศีลธรรมภายในคณะแพทยศาสตร์
6.ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7.ดูแลสังเกตการณ์ สอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่กระทำผิดกฎระเบียบในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์
8. ตรวจสอบยานพาหนะ และบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์
9. บำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั่วไป
10. เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของคณะแพทย์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1. maintain peace within the Faculty of Medicine. Prevent the act of destroying peace and causing trouble. In the medical personnel
2. custody of Medicine. Prevent theft of government property.
3. to protect Assistance and protection to come up with the right people in the Faculty of Medicine.
Private companies to operate more efficiently. A better
4. Carefully sabotage Theft and fire in the Faculty of Medicine.
5. Supervise defensive actions illegal. Or immoral behavior within the Faculty of Medicine.
6. Provide guidance and facilitate those government offices. And service users Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.
7. Observation Care Monitor the behavior of the offender rules in the area of Medicine.
8. Vehicle Inspection And individuals in the areas of Medicine.
9. disciplining the best interest of the general public.
10. Participants important Faculty of Medicine and University