1. ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในคณะแพทยศาสตร์ ป้องกันการกระทำอันจะเป็นการทำลายความสงบสุขและก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่บุคลากรในคณะแพทย์
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินของคณะแพทยศาสตร์ ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ
3. ให้ความค้มครอง ช่วยเหลือและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์
บริษัทเอกชน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วให้ดียิ่งขึ้น
4. ระมัดระวังการก่อวินาศกรรม โจรกรรมทรัพย์สินและอัคคีภัยในบริเวณคณะแพทยศาสตร์
5. สอดส่อง ดูแลป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมาย หรือพฤติกรรมผิดศีลธรรมภายในคณะแพทยศาสตร์
6.ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7.ดูแลสังเกตการณ์ สอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่กระทำผิดกฎระเบียบในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์
8. ตรวจสอบยานพาหนะ และบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์
9. บำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั่วไป
10. เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของคณะแพทย์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่