1. งานธุรการลงทะเบียนรับหนังสือภายใน และตรวจสอบการลงเวลาเจ้าหน้าที่
2. งานสายไม้ดอกและกระถางไม้ประดับ(การเพาะเมล็ดพันธ์ไม้ดอก)
3. งานการทำไม้กระถาง
4. งานสายตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดทั่วไป
5. งานสายเตาเผาขยะ และเก็บขยะ
6. งานสายจัดสถานที่