1. งานธุรการลงทะเบียนรับหนังสือภายใน และตรวจสอบการลงเวลาเจ้าหน้าที่
2. งานสายไม้ดอกและกระถางไม้ประดับ(การเพาะเมล็ดพันธ์ไม้ดอก)
3. งานการทำไม้กระถาง
4. งานสายตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดทั่วไป
5. งานสายเตาเผาขยะ และเก็บขยะ
6. งานสายจัดสถานที่1. Admin register receipt within. And monitoring of staff time.
2. Late flowers and potted plants (flowering plant seeding seed).
3. The potted
4. The line cut grass trimmers. And general cleaning
5. lines and garbage incinerators.
6. Locate the line