1. งานธุรการลงทะเบียนรับหนังสือภายใน และตรวจสอบการลงเวลาเจ้าหน้าที่
2. งานบริการอำนวยความสะดวกด้านหอพัก และบ้านพักรับรองแขกของคณะแพทย์
3. งานบริการอำนวยความสะดวกด้านหอพักพยาบาล  หอนอนเวรผู้ช่วยพยาบาล แฟลตผู้ช่วยพยาบาล แฟลตข้าราชการ 7/6
4. งานตรวจสอบหนี้สินข้อผูกพันธ์ และจัดห้องพักให้ข้าราชการที่ได้รับการจัดสรร
5. ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบหอพัก แฟลต และบ้านพักรับรอง1. Admin register receipt within. And monitoring of staff time.
2. Service to live in a dorm room. Art students And guests of the hospice
3. Service facilities bondholders Hall 1-9 nursing assistant be on night duty. Flat nursing assistant Commissioner  flats 7/6
4. Check the bonded debt. And rooms for servants who have been allocated.
5. The scope and responsibilities of residential flats, and hospice.