1. งานธุรการลงทะเบียนรับหนังสือภายใน และตรวจสอบการลงเวลาเจ้าหน้าที่
2. งานบริการอำนวยความสะดวกด้านหอพัก และบ้านพักรับรองแขกของคณะแพทย์
3. งานบริการอำนวยความสะดวกด้านหอพักพยาบาล  หอนอนเวรผู้ช่วยพยาบาล แฟลตผู้ช่วยพยาบาล แฟลตข้าราชการ 7/6
4. งานตรวจสอบหนี้สินข้อผูกพันธ์ และจัดห้องพักให้ข้าราชการที่ได้รับการจัดสรร
5. ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบหอพัก แฟลต และบ้านพักรับรอง