1. งานลงทะเบียนหนังสือภายในจาก ภาควิชา/ฝ่าย/งาน
2. งานเสนอหนังสือทั้งภายในและภายนอก
3. งานลงทะเบียนเลขที่หนังสือออก
4. งานร่างหนังสือโต้ตอบ และพิมพ์บันทึก/หนังสือ
5. งานประกาศบ้านว่าง และยื่นคำขอบ้านพักคณะ
6. งานสำรวจพื้นที่ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง
7. งานคัดเลือก/ประเมิน/การจ้างต่อ
8. งานส่งหนังสือภายในไปยังภาควิชา/ฝ่าย/งาน
9. งานส่งหนังสือภายนอกคณะแพทยศาสตร์
10. งานประชุมและตรวจรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาดต่างๆ
11. งานการควบคุมดูแลและเบิกวัสดุประจำเดือน
12. งานการส่งเรื่องซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน
13. งานทำความสะอาดทั่วไปและห้องประชุม
14. การดำเนินเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภายในงานอาคารสถานที่
15. หลักเกณฑ์การยื่นใบลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่1. Register on the books. Department / Division / Business
2. The book offers both internal and external.
3. Registration No. books.
4. The interactive book And print / Books
5. Place a vacant house And the applicant lodges
6. Design Space Exploration Project and Construction Management.
7. Selection / Evaluation / employment on.
8. Submission of a letter to the Department / Division / job.
9. Send the exterior of Medicine.
10. Conference and the contract for the construction, improvement, repair and cleaning.
11. The administration and withdrawal period materials.
12. The work to repair the equipment – office equipment.
13. Cleaning and meeting rooms.
14. To carry out welfare assistance within the building.
15. Criteria for submission of resignation officials.