1. งานลงทะเบียนหนังสือภายในจาก ภาควิชา/ฝ่าย/งาน
2. งานเสนอหนังสือทั้งภายในและภายนอก
3. งานลงทะเบียนเลขที่หนังสือออก
4. งานร่างหนังสือโต้ตอบ และพิมพ์บันทึก/หนังสือ
5. งานประกาศบ้านว่าง และยื่นคำขอบ้านพักคณะ
6. งานสำรวจพื้นที่ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง
7. งานคัดเลือก/ประเมิน/การจ้างต่อ
8. งานส่งหนังสือภายในไปยังภาควิชา/ฝ่าย/งาน
9. งานส่งหนังสือภายนอกคณะแพทยศาสตร์
10. งานประชุมและตรวจรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาดต่างๆ
11. งานการควบคุมดูแลและเบิกวัสดุประจำเดือน
12. งานการส่งเรื่องซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน
13. งานทำความสะอาดทั่วไปและห้องประชุม
14. การดำเนินเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภายในงานอาคารสถานที่
15. หลักเกณฑ์การยื่นใบลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่