ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. สาขาวิสัญญีวิทยา รอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2566anes

Girl in a jacket

  1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แผน ก. รอบที่ 1 ที่มีต้นสังกัด เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 อัตรา การสมัครให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
     1.1 หลังจากได้รับอนุมัติให้รับต้นสังกัดแล้ว ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัครสถาบันฝึกอบรม ตามวิธี และขั้นตอนฯ ของแพทยสภา โดยสมัครและส่งเอกสารทาง website ของแพทยสภา (https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/935) ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ
     1.2 สมัครพร้อมส่งเอกสารกับทางภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตรง (download ใบสมัคร) (download ใบแสดงเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แผน ก.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565
หมายเหตุ: ผู้สนใจต้องสมัครให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน

   2. ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก การรับสมัครและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ได้จาก ประกาศภาควิชาวิสัญญีวิทยา เรื่อง แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา (download แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แผน ก.) และควรศึกษาเนื้อหาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ มช. (download หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี-มช.) เพื่อประกอบการตัดสินใจสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรม
   3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. สาขาวิสัญญีวิทยา รอบที่ 1 (ตามประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย)
     3.1 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือก ภาควิชาฯ เป็นลำดับที่ 1 ผ่านทางระบบ Zoom meeting ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
     3.2 กรณีที่ท่านไม่ได้รับการคัดเลือกจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์จากสถาบันที่เลือกในลำดับ 2-3 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ทาง Zoom meeting หรือที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ชั้น 9 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรณีที่ท่านไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในสถาบันที่ท่านเลือกเป็นอันดับ 1 ท่านจะไม่มีสิทธิ์รับการสอบสัมภาษณ์จากสถาบันที่ท่านเลือกในอันดับ 2-3
“สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการภาควิชาฯ (คุณกรรณีการ์ เอกวัฒน์ 053-935525 และ 053-935526 ในเวลาราชการ, email: kanneekar@gmail.com)”