ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภาควิชาวิสัญญีวิทยาที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2565  

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบ 63 ปี โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร โดยภาควิชาวิสัญญีได้รับรางวัล ดังนี้ – รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ – บุคลากรที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2565