Font Size

Cpanel

Articles

งานเกษียณ61

งานเกษียณบุคลากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2561

ณ ห้องอาหาร The Windmill เชียงใหม่

retire61


 

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ