Font Size

Cpanel

บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

SAM 0014 resize

การรับนักศึกษา

        ภาควิชาฯเปิดรับสมัครนักศึกษาตามประกาศของทางบัณฑิตวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครรอบแรกประมาณเดือนพฤศจิกายน และรอบที่สองประมาณเดือนมีนาคม โดยแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทประมาณ 10 คน และหลักสูตรปริญญาเอกประมาณ 3 คน ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถติดตามกำหนดการสมัครได้ทางเวปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.cmu.ac.th/web2008/index.php

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ เป็นหลักสูตรประเภท A2 (เรียนวิชาตามหลักสูตรและทำวิทยานิพนธ์) ทั้งหมด 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยการเรียนกระบวนวิชาของหลักสูตร 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต กระบวนวิชาบังคับที่นักศึกษาต้องผ่านได้แก่

 • 301705 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
 • 301706 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
 • 301707 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
 • 301702 กายวิภาคศาสตร์ของการเจริญพัฒนาของมนุษย์
 • 301703 จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
 • 301704 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
 • 301791 สัมมนากายวิภาคศาสตร์ 1
 • 301792 สัมมนากายวิภาคศาสตร์ 2
 • 301793 สัมมนากายวิภาคศาสตร์ 3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

       สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มีโครงสร้างหลักสูตร 3 แบบ ได้แก่

 • แบบ 1 สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิปริญญาโท ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 • แบบ
 • แบบ

       นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สามารถสอบถามข้อมูลและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ