Font Size

Cpanel

หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยมหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy Research Unit)

         หน่วยวิจัยมหกายวิภาคศาสตร์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่นำเอาความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์แขนงต่างๆ ได้แก่

  • มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางคลินิก (Applied clinical gross anatomy) เช่น การศึกษาความแปรผันของตำแหน่งของหลอดเลือดแดงและเส้นประสาท โดยศึกษาจากร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในเวชปฏิบัติ
  • นิติมานุษยวิทยา (Forensic anthropology)ได้แก่การศึกษาลักษณะต่างๆของโครงกระดูกมนุษย์ เพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

หน่วยวิจัยมนุษยพันธุศาสตร์ (Human Genetics Research Unit)

หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์กายวิภาคศาสตร์และเซลล์ต้นกำเนิด (Anatomical Science and Stem Cells Research Unit)

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ