Font Size

Cpanel

ประวัติภาควิชา

ประวัติภาควิชากายวิภาคศาสตร์

        ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นหนึ่งในสามภาควิชาในสาขาพรีคลินิกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2502 ซึ่งในสมัยนั้นเป็นแผนกวิชาที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งต่อมาเมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2508 จึงมีการโอนย้ายคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ฯ ให้เป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีหัวหน้าภาควิชาคนแรก คือ ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ผกา ศรีวณิช

        นับแต่การก่อตั้ง ภาควิชาได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ  นอกจากนี้ภาควิชาฯได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทขึ้นในปี พ.ศ.2537 และหลักสูตรปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2551 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและผลิตผลงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์อย่างต่อเนื่องถึงทุกวันนี้

         ปัจจุบัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำจำนวน 25 ท่าน คณาจารย์อาวุโส 3 ท่าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 1 ท่าน  และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนอีก 22 ท่าน 

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 1. ศาสตราจารย์ พญ. ผกา ศรีวณิช (พ.ศ. 2504 – 2507)
 2. ศาสตราจารย์ พญ.อรุณ สันตดุสิต (พ.ศ. 2507 – 2521)
 3. รองศาสตราจารย์ นพ. เตชะทัต เตชะเสน (พ.ศ. 2521 – 2529 และ พ.ศ. 2537 – 2541)
 4. รองศาสตราจารย์ ดร . เสริมศักดิ์ เศรษฐวานิช (พ.ศ. 2529 – 2533)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . อำนาจ มีเวที (พ.ศ. 2533 – 2537)
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวิชิต สมทรัพย์ (1 ต.ค. 2541 – 12 มี.ค. 2544)
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ หวังปรีดาเลิศกุล (14 มี.ค. 2544 – 1 ก.ค. 2544 (รักษาการ))
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยศักดิ์ ไวทยการ (2 ก. ค. 2544 – 30 ก.ย.2548)
 9. ศาสตราจารย์ พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ (1 ก.ค. 2548 - 30 มิ.ย. 2556)
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณิดา ควิกกิ้นส์ (1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. ๒๕๖๐)
 11. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ (1 ก.ค. 25๖๐ - ปัจจุบัน)

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ