Font Size

Cpanel

นักศึกษาบัณฑิต

นักศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาปริญญาเอก

 naluemon62  lakika62  Thawantorn03

 น.ส.นฤมล วิกัน

 น.ส.ลักขิกา ปันทิยะ

  นายธวัลธรณ์ ชัยมงคล
 puthirak62  srikrai62  siriporn62
 น.ส.พุทธิรักษ์ ยิ้มพักตร์

น.พ.ศิว์ไกร เหล่าวัฒนพงศ์

 น.ส.ศิริพร จันทร์เพชร

 chanida62  karnthirat62  sirikul62 copy
น.ส.ชนิดา ทองโสภา

 น.ส.กานติรัตน์ ยะจา

น.ส.สิริกุล เหมืองอุ่น

 kanokrada62    

น.ส.กนกรดา ต้นภู

 

 
     
     

นักศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาปริญญาเอก

 naluemon62  lakika62  Thawantorn03

 น.ส.นฤมล วิกัน

 น.ส.ลักขิกา ปันทิยะ

  นายธวัลธรณ์ ชัยมงคล

 

 jiraporn62  narakorn62  yanumart62
 น.ส.จิราพร ละอองอ่อน

 น.ส.นราภรณ์ ใหม่กอง

น.ส.ยานุมาศ มาลาทอง
 pithayarat62  peerada62  puthirak62
น.ส.พิทยารัตน์ อินต๊ะสุวรรณ

 น.ส.พีรดา กันทะคำ

 น.ส.พุทธิรักษ์ ยิ้มพักตร์

 siriporn62  theera62  srikrai62
 น.ส.ศิริพร จันทร์เพชร

 นายธีระ จันทร์มณี

น.พ.ศิว์ไกร เหล่าวัฒนพงศ์

 chanida62  karnthirat62  sirikul62 copy

น.ส.ชนิดา ทองโสภา

 น.ส.กานติรัตน์ ยะจา

น.ส.สิริกุล เหมืองอุ่น
 kanokrada62    
น.ส.กนกรดา ต้นภู

 

 

 

นักศึกษาปริญญาโท

 kewalee62    
  น.ส.เกวลี พิเชษฐพันธุ์

 

 
     

 

   
     

 

   
 ปีการศึกษา 2561    
   
     
     
     
     
     
     

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ